Ιατρείο Αγρινίου

Γ. Καζαντζή 4-6

26413 - 05135

694 759 1590

Ιατρείο Μεσολογγίου

Ελ.Πολιορκημένων 30

26310 - 25227

697 232 0992

22nd SYMPOSIUM ON ECHOCARDIOLOGY - ADVANCED CARDIAC CARE, 19-20/11/21 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

22nd SYMPOSIUM ON ECHOCARDIOLOGY - ADVANCED CARDIAC CARE, 19-20/11/21 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

31-08-2021
82 Views

 

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα του 22nd   SYMPOSIUM ON ECHOCARDIOLOGY – ADVANCED CARDIAC CARE, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19-20 Νοεμβρίου 2021 στο Ιδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο είναι το ακόλουθο.

Θα υπάρξει επίσης ζωνταντή μετάδοση του συνεδρίου.

 

 22nd SYMPOSIUM ON ECHOCARDIOLOGY

AND ADVACED CARDIAC CARE

November 19-20, 2021

Eugenides Foundation

(Ίδρυμα Ευγενίδου)

Athens-Greece

 

HYBRID EVENT

LIMITED PHYSICAL PRESENCE AND LIVE STREAMING

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

 

Friday 19 November 2021

 

HEART FALURE I

Chairpersons: S. Fousas, C. Olympios

 

09.00-09.20     Pulmonary congestion in heart failure: how to evaluate

                        Eκτίμηση της πνευμονικής συμφόρησης στην καρδιακή ανεπάρκεια

                        I. Armenis / Ι. Αρμένης

09.20-09.40     Myocardial work: new horizon for left ventricular function or another puzle?

                        Μυοκαρδιακό έργο: νέος ορίζοντας για την αριστερή κοιλιακή λειτουργία ή μία πρόσθετη συγχυτική παράμετρος?

                        Α. Patrianakos / Α. Πατριανάκος

09.40-10.00     Cardiopulmonic exercise: Prognostic yield in HF with or without valve disease

                        Καρδιοαναπνευστική κόπωση: προγνωστική συνεισφορά στην καρδιακή ανεπάρκεια, με είτε χωρίς βαλβιδοπάθεια

                        A. Dritsas / Α. Δρίτσας

10.00-10.20                 MRI in phenotyping chronic heart failure

                        Συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας στο φαινότυπο της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας

                        T. Karamitsos / Θ. Καραμήτσος

10.20-10.30     Discussion

 

VALVE DISEASE I

Chairpersons A. Kranidis, Ι. Paraskevaides

 

10.30-10.50     Role of mitral regurgitation in the presence of moderate to severe aortic stenosis

                        Ρόλος της ανεπάρκειας της μιτροειδούς σε υπάρχουσα στένωση αορτικής βαλβίδας

                        S. Kyrzopoulos / Σ. Κυρζόπουλος

10.50-11.10     Risk stratification in aortic stenosis: Is any role for left ventricular strain?

                        Διαστρωμάτωση κινδύνου στην αορτική στένωση: Υφίσταται ρόλος για την επιμήκη συστολική τάση της αριστερής κοιλίας;

                        N. Kouris / Ν. Κουρής

11.10-11.30                 Aortic stenosis and amyloidosis: A mutual ominous synergy

                        Στένωση αορτική και αμυλοείδωση: αμοιβαία δυσμενής συνέργια

                        N. Aravanis / N. Αραβανής

11.30-11.50                 Pacing induced dysynchrony post TAVI: incidence and outcome

                        Δυσυγχρονισμός επαγόμενος μετά βηματοδότηση λόγω TAVI: Συχνότητα και έκβαση

                        D. Tsiapras / Δ. Τσιάπρας

11.50-12.00     Discussion

 

  1. Coffee Break

 

VALVE DISEASE II

Chairpersons: F. Parthenakis, K.Toutouzas

 

12.30-12.50    Evaluation and management of valve disease in octοgenarians

Αξιολόγηση και  διαχείριση της βαλβιδοπάθειας στην τρίτη  ηλικία.

G. Athanassopoulos/ Γ. Αθανασόπουλος

12.50-13.20     Mitral annular disjunction in mitral valve prolapse: Clinical relevance

Απρόσφορη δακτυλιομιτροειδική συναρμογή: Κλινική σημασία

M. Pepi

13.20-13.40     Μinimal invasive mitral regurgitation surgery: Where we stand?

                        Eλαχιστοποιημένη χειρουργική της ανεπάρκειας μιτροειδούς-Που βρισκόμαστε

                        K. Perreas / Κ. Περρέας

13.40-14.00    Outcome of degenerative MR in octogenarians post surgery

                        Μετεγχειρητική έκβαση της εκφυλιστικής ανεπάρκειας της μιτροειδούς σε ογδοηκοντούτηδες

                        S. Kogerakis / Σ. Κογεράκης

 

14.00-14.30     Keynote Lecture 

            Chairpersons: G. Athanassopoulos, D. Tsiapras

            Nosological spectrum of mitral regurgitation

            Νοσολογικό φάσμα ανεπάρκειας μιτροειδούς

            M. Garbi

14.30-15.00     Discussion

 

15.00-15.30     Coffee Break

 

HEART FAILURE ΙΙ

Chairpersons: F. Triposkiadis, G. Giamouzis

 

15.30-15.50     Dynamic evaluation of valve disease: bicycle ergometry echo vs cardiopulmonary exercise

                        Δυναμική αξιολόγηση  των βαλβιδοπαθειών με υπερηχο-εργομετρία έναντι καρδιοαναπνευστικής κοπώσεως

                        D. Klettas / Δ. Κλέττας

15.50-16.10     Right heart failure and pulmonary valve disease: When and how to intervene

                        Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και βαλβδιδοπάθεια πνευμονικής: Πότε και πώς θα παρέμβουμε

                                    S. Apostolopoulou / Σ. Αποστολοπούλου

16.10-16.30     Prognostic implication of functional tricuspid regurgitation in mitral regurgitation

                        Προγνωστική σημασία της λειτουργικής τριγλωχινικής ανεπάρκειας  στην ανεπάρκεια μιτροειδούς

                        E. Stefanidis / Ε. Στεφανίδης

16.30-16.50     Tricuspid regurgitation and heart failure: How to evaluate and stop the vicious cycle.

                        Ανεπάρκεια τριγλώχινος και καρδιακή ανεπάρκεια: Αξιολόγηση και διακοπή του φαύλου κύκλου

                        E. Leontiadis / Ε. Λεοντιάδης

 

16.50-17.20     Keynote Lecture

                        Chairperson:   G. Athanassopoulos, G. Karatasakis

                        Disproportionate functional mitral regurgitation and heart failure: Is it of clinical worth?

                        Δυσαναλογική λειτουργική μιτροειδική ανεπάρκεια και καρδιακή ανεπάρκεια: Ποιά είναι η κλινική αξία

                        Α. Hagendorff

 

17.20-17.50     Keynote Lecture

                                    Chairperson: I. Iakovou, V. Voudris

                                    When and how to intervene in tricuspid regurgitation

                        Πότε και πως θα παρέμβουμε στην ανεπάρκεια τριγλώχινος

                        S.von Bardeleben

17.50-18.15       Discussion

 

18.15-18.45     Coffee Break

 

 PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION

Chairpersons: Α. Anthi, A. Manginas

 

18.45-19.05     From acute pulmonary embolism to chronic thromboembolic disease: Diagnostic and therapeutic dilemmas

                        Από την οξεία πνευμονική εμβολή στη χρόνια θρομβοεμβολική νόσο: Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα

                        P. Karyofyllis / Π. Καρυοφύλλης

19.05-19.25     Type III: evolving concepts

                        Εξελίξεις στον τύπο ΙΙΙ

                        K. Marathias / Κ. Μαραθιά

19.25-19.45     Perioperative management of pulmonary hypertension

                        Περιεγχειρητική αντιμετώπιση πνευμονικής υπέρτασης

                        T. Antoniou / Θ.  Αντωνίου

19.45-20.05     Evaluation of right cavities in pulmonary hypertension: From resting to dynamic performance"

                        Εκτίμηση δεξιών κοιλοτήτων στην πνευμονική υπέρταση. Από την ηρεμία στη δυναμική αξιολόγηση

                        T. Kolias / Τ. Κόλιας

20.05-20.15     Discussion

 

20.15-20.45     SPECIAL LECTURE

                        Chairperson: I. Kanakakis, C. Tsioufis

                        Artificial intelligence in clinical decision making: An evolving concept

                        Τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων : εξελισσόμενη ιδεατή πραγματικότητα

                        P. Nihoyannopoulos / Π. Νιχογιαννόπουλος

 

20.45               Opening Remarks       

                        G. Athanassopoulos

 

 

Saturday 20 November 2021

 

CHRONIC CORONARY ARTERY SYNDROMES I

Chairpersons: N. Kafkas, A. Manolis

 

09.00-09.20     Lipid treatment in acute coronary syndromes

                        Υπολιπιδαιμική αγωγή στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα

                        G. Hatzigeorgiou / Γ. Χατζηγεωργίου

09.20-09.40     Cardiac CT: from coronary anatomy to flow: current applications

                        Καρδιακή αξονική  τομογραφία: από τη στεφανιαία ανατομία στην αξιολόγηση της ροής: Τρέχουσες εφαρμογές

                        Th. Vrachliotis / Θ. Βραχλιώτης

09.40-10.00     Left main disease: How to evaluate and when to intervene

                        Νόσος στελέχους. Αξιολόγηση και ένδειξη παρέμβασης

                        Ana Djordjevic-Dikic

10.00-10.20     Current strategy to risk stratify chronic coronary syndromes: From Guidelines to Clinical Reality

                        Τρέχουσα διαστρωμάτωση κινδύνου στο χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη

                        B. Beleslin

10.20-10.40     Discussion

 

CHRONIC CORONARY ARTERY SYNDROMES II

Chairpersons: S.  Adamopoulos, G. Kohiadakis

 

10.40-11.00     Evolving role of cardial fat evaluation in clinical practice: How and when to apply

                        Εξελισσόμενος ρόλος της αξιολόγησης του καρδιακού λίπους στην κλινική πραάξη: Πως και πότε να χρησιμοποιηθεί

                        G. Lazaros / Γ. Λάζαρος

11.00-11.20     A Lady with chest pain referred for primary PCI. Female gender and CAD :  Routine and Beyond

                                    Πρωτογενής αγγειοπλαστική  σε γυναίκα/Γυναικείο φύλο και στεφανιαία νόσος: Συνήθη δεδομένα και επέκεινα

                        A. Neskovic

11.20-11.40     Role of cardiac imaging in the post ISCHEMIA trial era

                                    Ρόλος της καρδιακής απεικόνισης μετά τη μελέτη ISCHEMIA

                        F. Flachskampf

11.40-12.00     Vasculopathy of the heart transplant patient: How to evaluate and treat

                        Αγγειοπάθεια στην καρδιακή μεταμόσχευση: Αξιολόγηση και αντιμετώπιση

                        M. Bonios / Μ. Μπόνιος

12.00-12.15     Discussion

 

12.15-12.30     Coffee Break

 

AORTA PATHOLOGY

Chairpersons: I. Barbetseas, T. Chamogeorgakis

 

12.30 -12.50    Imaging the entire aorta pathology

                        Απεικονιστική αξιολόγηση συνολικής αορτικής παθολογίας

                        S. Katsilouli / Σ. Κατσιλούλη

12.50-13.10     Dysplastic aortic valve and aorta pathology

                        Δυσπλαστική αορτική βαλβίδα και παθολογία αορτής

                        K. Boumpoulis / Κ. Μπουμπούλης

13.10-13.30     Aortic regurgitation: Indications for correction and respective techniques.

                        Ανεπάρκεια αορτική . Ενδείξεις διορθώσεως και τρέχουσες τεχνικές.                          

                        G. Stavridis / Γ. Σταυρίδης 

13.30 -13.50    Surgery in chronic ascending aorta pathology.

                        Χειρουργική χρόνιας παθολογίας ανιούσης αορτής.                            

                        S. Fragoulis / Σ. Φραγκούλης

13.50 -14.10    Management of aorta pathology beyond the arch

                        Διαχείριση αορτικής παθολογίας πέραν του αορτικού τόξου

                        K. Kontrafouris / Κ. Κοντραφούρης

 

14.10-14.40     Keynote Lecture:

                        Chairpersons: G. Athanassopoulos, D.V. Cokkinos

                        Contemporary practice in aorta pathology: From genetics to treatment and interventions

                        Τρέχουσα πρακτική στην αορτική παθολογία. Από τη γενετική στη θεραπεία και επεμβάσεις

                        A. Evangelista

 

14.40-15.00     Discussion

 

ATRIAL FIBRILLATION AND CARDIOEMBOLISM: CLINICAL SCENARIA

Chairpersons: G. Athanassopoulos, M. Efremides

 

  1. AF and acute coronary syndromes

                        ΚΜ και οξέα στεφανιαία σύνδρομα     

                                    E. Pisimisis / E. Πισιμίσης

15.15-15.30     AF in οctogenarians    

                        ΚΜ στους ογδοηκοντούτηδες

                        G. Poulos / Γ. Πούλος

15.30-15.45     «Lone» AF

                        ΚΜ «ιδιοπαθής»         

                        Th. Maounis / Θ. Μαούνης

15.45-16.00     AF in renal failure       

                        ΚΜ στη νεφρική ανεπάρκεια

                        D. Vlahakos / Δ. Βλαχάκος

16.00-16.15     The ongology patient with AF

                        Ογκολογικός ασθενής  με ΚΜ

                        A. Pipilis / Α. Πιπιλής

16.15-16.30     Anticoagulation post TAVI: Why and how long

                        Αντιπηκτική αγωγή μετά TAVI: Γιατί και επί πόσο διάστημα

                        I. Iakovou / Ι. Ιακώβου

  1.             Discussion

 

 

            CLINICAL CASES COORDINATED BY THE WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY OF THE HELLENIC SOCIETY OF CARDIOLOGY

“BELDEKOS SESSION”

Chairpersons:  I. Karabinos, G. Karatasakis, P. Nihoyannopoulos. K. Papadopoulos

 

  1. Case presentations                  

 

18.30                           Closing Remarks

 

GENERAL INFORMATION

 

Date

From Friday 19  to Saturday 20 of November 2021

 

Congress Venue

Eugenides Foundation

387, Sygrou Ave.

Kallithea

Athens-Greece

And live streaming

 

Organization

Noninvasive Cardiology Diagnostic Department/Cardiology Section

Scientific Association of the Onassis Cardiac Surgery Center

 

Language

The official congress language are both English and Greek

 

Presentations by P/C

The auditorium will be equipped with video projector for presentations via P/C. The material must be delivered at least one hour before the lecture to the Presentation’s Secretariat.

 

Registrations

FREE

 

Certification

After the end of the congress a certificate of attendance will be given providing a minimum attendance time.

 

Site

http://www.onasseio.gr

 

Scientific Committee

A. Evangelista

F. Flachskampf

A. Hagendorff

A. Neskovic

P. Nihoyannopoulos

M. Pepi

S. Von Bardeleben

 
Organizing Committee

G. Athanassopoulos

A. Dritsas

G. Hatzigeorgiou

G. Karatasakis

S. Kyrzopoulos

D. Tsiapras

Th. Antoniou

I. Armenis

A. Chaidaroglou

E. Leontiadis

S. Fragoulis

P. Ftikos

 

Secretariat:

Phaedra Constantinidou, Eleni Binou

Onassis Cardiac Surgery Center

356, Sygrou, 17674 Athens

Tel: 210-9493341, Fax: 210-9493336, email: akard@ocsc.gr

Δείτε επίσης

Ελπί(δο)ς Καρδιολογική Διημερίδα – Χρόνια Στεφανιαία Σύνδρομα|18-19 Σεπτεμβρίου 2020|DIVANI CARAVEL Αθήνα| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Καρδιακές βαλβίδες και μαγνητική τομογραφία.
6ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο | 25-26 Σεπτεμβρίου 2020 | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΠ, 27/06/24-30/06/24, Marmari Bay Hotel, Mαρμάρι Ευβοίας
23ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 9-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ΛΑΡΙΣΑ |ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ|ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιακών Εφαρμογών Στην Ιατρική, 19 -21 Μαϊου 2023, Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon - Καλάβρυτα
37ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας | 28 έως 30 Απριλίου 2022 | Divani Caravel | Υβριδικός τρόπος
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ|9 - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
nikos fountas espa pdf